یه دفرتچه کوچیک...که ترفند های 80 رو شرح داده 


دانلود دفرتچه ترفند های korg pa80.: Weblog Themes By BlackSkin :.